Live Help
 
 
 
Hizmetlerimiz Yazdır E-posta
Aylık İşyeri İş Güvenliği Danışmanlığı
4857/MADDE 82 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

 İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 36– (1) İş güvenliği uzmanlarından;

a) (A) sınıfı belgeye sahip olanlar bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde,

b) (B) sınıfı belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde,

c) (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

görev yaparlar.

(2) İşyerinde birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi halinde, en az bir iş güvenliği uzmanında birinci fıkrada belirtilen şartlar aranır.

(3) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 5 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak da işçi başına ayda en az 10 dakika.

(4) Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı ile üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı eklenir.

(5) Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı ile üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı eklenir.

(6) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı ile üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı eklenir.İşyeri İş Güvenliği Uzman’lığı danışmanlığı vermekteyiz. Ve yönetmelikle yerine getirilmesi gereken çalışmaları tamamlamaktayız. Bu şekilde part time olarak alınan hizmet bünyede İş Güvenliği Uzmanı çalışmadan daha hesaplı olmaktadır.


Risk Analizi Danışmanlığı
İş Kanunu madde 77 ‘de işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır. Hükmünden yola çıkarak işyerinde kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi eğitim verilmekte, sonra ekiple beraber risk değerlendirmesi yapılmaktadır. İşyeri risk gurubu ve büyüklü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak  üretim alanları, tezgahlar, kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar tamamlanmakta ve işyeri risk haritası oluşturulmaktadır.
   
Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor olarak sunulmaktadır.

Risk Analizine Bağlı Yada Bağımsız Ölçümler Yapılması
1) Gürültü Ölçümü:
2) Isı Ölçümü
3) Işık Ölçümü
4) Rutubet Ölçümü


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
OHSAS 18001,organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek ve performanslarını geliştirmek amacıyla İngiliz Standartları Enstitüsü BSI(British Standarts Instution) tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı bir yönetim sistemidir.
OHSAS 18001 standardı, kuruluşlara ekonomik iş sağlığı ve güvenliğine yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmak için,diğer yönetim gerekleriyle bütünleştirilmiş olan etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin başlıca unsurlarını sağlama niyetiyle düzenlenmektedir.

Ohsas 18001 ’in Faydaları
 1. Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar
 2. Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek karar verme kabiliyetini geliştirir
 3. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile uyum sağlar
 4. Firmanın imajını ve ününü genişletir
 5. Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi programının muhtemel, geniş anlamlı ve uzun vadeli faydaları ise;
 6. Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılması
 7. Arzu edilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesi hüneri nedeniyle düşük işçi tazminatları
 8. Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçları ve bunun tesisi için iyi hazırlık
 9. Denetim sürecinin geliştirilmesi
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının uygunluğu, verimliliği ve etkinliği anlamında iyi sonuçlar elde edilmesi
 11. Organizasyon içinde ve dışındaki gruplar arasında gelişmiş haberleşmedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları
 1. Organizasyon ile ilgili çevre yön, etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması
 2. Çevre politika, amaç ve hedeflerinin ulaşılması, çevre yasalarına uyum,•    Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin belirlenmesi,
 3. Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin tanımlanması,
 4. Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi,
 5. Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve kontrol altına alınması,
 6. Organizasyonda tüm bunların bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi,
 7. Başarı derecesinin daha önceden belirlenmiş standart ve hedeflere göre ölçümü, gerekirse geliştirilmesi.

Ergonomik Çalışma Danışmanlığı
İş Ekipmanlarının Kullanımımda Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 9.maddesine göre; Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, işçilerin iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınacaktır.
Çalışma yerlerinde ortamın incelenerek optimum çözümün bulunmasına yardımcı olmak, deneyim ve tecrübelerimizi sizin işyerine yansıtmak ve danışmanlığınızı yapmak


Risk Değerlendirmesi ile ilgili yasal zorunluluklar nereden gelmektedir?
İSG Yönetim Sisteminde, Risk Değerlendirme Çalışmalarının yeri
Tehlike Tanımlama Risk Değerlendirme ve Risk Kontrol süreçleri ile bunların çıktıları  İSGYS’ nin tamamı için temel oluşturmaktadır. (TS 18002 4.3.1)

AB İSG Mevzuatında Risk Değerlendirilmesi Çalışmalarının Yeri
AB müktesebatında İSG mevzuatının dayanağı anlaşmanın 100/A ve 118/A maddeleri ve temel belgesi de 89/391 EEC sayılı İSG Çerçeve Direktiftir.

Uyumlaşma çalışmalarının yürütüldüğü AB Mevzuatında Risk Değerlendirme konusuna büyük önem verilmiş ve sistem adeta bu yaklaşım üzerine kurulmuştur. Başta 89/392 sayılı Çerçeve Direktif olmak üzere yavru direktifler ve diğer ilgili direktiflerde konuya yer verilmiş ve uygulamalar sürekli olarak izlenmektedir. Konu ile ilgili olmak üzere Avrupa Birliğinin 2002–2006 yıllarını kapsayan stratejisinde aşağıdaki konulara özel olarak yer verilmiş olması bu söylediklerimizi doğrular niteliktedir.

Avrupa Birliğinin 2002–2006 Stratejisi;
* İşyerlerinde risk algılama ve önleme kültürünü oluşturmak ve geliştirmek,
* İş sağlığı ve güvenliği anlayışına dünya çapında bir yaklaşım getirmek,
* İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yaygınlık, birlik ve beraberlik oluşturarak, Serbest piyasa şartlarında rekabet eşitliği sağlamak

Anılan Çerçeve Direktifin ilgili maddelerinde Risk Değerlendirme konusu şu şekilde yer almıştır.
Md: 6/2.b-3.a İşverenlerin Genel Yükümlülükleri :
Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dâhil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden bütün riskleri değerlendirecektir.

Md 9/1.a - İşverenlerin Muhtelif Yükümlülükleri
İşveren;
 - İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

 - Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve gerektiğinde koruyucu ekipman kullanılmasına karar vermek,
Son Güncelleme ( Cumartesi, 12 Şubat 2011 )
 
 
 
 


(C) 2020
 
IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close